Sammen skaper vi Klokkarstuas nærsenter

Hvordan skal Klokkarstua utvikles i fremtiden? Og hvor er egentlig Klokkarstuas nærsenter? Det har vi prøvd å finne svaret på sammen med lokalbefolkningen.

Bilde fra idedugnad Klokkarstua
Foto: Pål A. Berg

Kort fortalt

For å nå FNs bærekraftmål om bærekraftige byer og samfunn skal Asker kommune utvikles som en flersenter-kommune. Det vil si at vi har Asker sentrum som sentrum, 9 lokalsentre og 26 nærsenter. Stedenes historie, kvaliteter og egenart skal styre utviklingen. Sentrene skal bygges rundt allerede etablerte servicetilbud og møteplasser nært kollektivtilbudet. På denne måten reduserer vi innbyggernes behov for bil for å komme seg til arbeid, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og servicetilbud. Et av disse nærsentrene som skal utvikles er Klokkarstua.

Klokkarstua som lokalsamfunn

Tettstedet Klokkarstua har ca. 700 innbyggere og ligger i et åpent kulturlandskap ved Drammensfjorden. Klokkarstua er et tettsted som trolig har vært bosatt gjennom hele forhistorisk tid og er dermed et tettsted preget av mye kulturhistorie. Samtidig er det morenelandskapet på Klokkarstua preget av forholdsvis store høydeforskjeller, noe som gjør at Klokkarstua har utviklet seg i forskjellige retninger gjennom årene. 

I forbindelse med ny kommunaplans arealdel begynte Asker kommune i 2021 å arbeide med eventuell lokasjon av et fremtidig nærsenter på Klokkarstua. Målet med arbeidet ble å finne og forankre et nærsenter for Klokkarstua sammen med lokalsamfunnet. 

Muligheter, utfordringer og ønsker 

I oktober 2021 gjennomførte Asker kommune en idédugnad på Hovenga Samfunnshus på Klokkarstua med hjelp av verktøyet stedskompass. Stedskompasset skulle hjelpe oss å oppnå mer lokalkunnskap om Klokkarstua og få et bedre bilde av muligheter, utfordringer og ønsker for området sammen med lokalsamfunnet. Verktøyet inneholder 14 ulike kvaliteter som vises i figuren under. Det vurderes arealmessige, fysiske og sosiale aspekter av området. Resultatene vises i et diagram som gir et lettleselig bilde av hvordan Klokkarstua oppleves av lokalsamfunnet. I en skala fra 1 til 7, hvor 7 er best, kategoriseres resultatene av idédugnaden. 

Bilde av stedskompassrosen

 

Tilbakemeldingene fra deltakerne på idédugnaden gjenspeiler et generelt ønske om å bevare Klokkarstua som et kulturhistorisk område. Derfor er det lagt som viktig forutsetning at videre arbeid setter søkelys på å bevare og bygge oppunder kulturhistorien og frilufts kvalitetene i området.

Hvor er Klokkarstua sitt nærsenter?

Resultatene fra stedskompasset dannet et godt grunnlag for å se nærmere på Klokkarstua som et nærsenter. En ny idédugnad fant sted 19. april 20222, i Hurum middelalderkirke som er under restaurering. Ordfører Lene Conradi ønsket velkommen til idédugnaden og innledet til en kveld der lokasjon av Klokkarstuas nærsenter sto i fokus. Deltakerne fikk videre høre om kommunens arbeid med kommuneplanens arealdel og dens betydning for lokalsamfunnet, fremtidig bruk av Klokkarstuas helsetun, og Hurum middelalderkirke: kirke, kulturarv og kontinuitetsbærer for nye generasjoner. 

Verket, Hovtun, Huringen eller Finakrysset? 

Idédugnaden tok utgangspunkt i identifiserte kvaliteter og utfordringer knyttet til Klokkarstua, samt hvordan området oppleves av lokalsamfunnet. Under idédugnaden ble det presentert 4 ulike scenarioer som viser en mulig utvikling av Klokkarstua som et nærsenter. Videre ble en studentoppgave fra studenter ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet presentert for deltakerne. Oppgaven tok for seg en videreutvikling av Klokkarstua ved å knytte Hovtun og Huringen sammen gjennom en opplevelsessti. Hvert scenario presentert under idédugnaden tok utgangspunkt i 4 kartlagte områder av Klokkarstua: Verket, Hovtun, Huringen og Finakrysset.

Scenarioene bygger på stedets identitet, funksjoner og kvaliteter. Samtidig ble det benyttet en enkel analyse av gangavstand innenfor hvert enkelt scenario. Analysen fungerte som et viktig verktøy for å se hvordan et eventuelt nærsenter kan tjene flest mulig på Klokkarstua. Dette bygger på Asker kommunens mål å sikre kommunens grønne arealer og historiske forankring gjennom ivaretakelse av landskap, naturkvaliteter, sjø og vassdrag, landbruks-, villa- og tettstedslandskap og kulturmiljøer.

Avslutningsvis i idedugnaden ble det drøftet muligheten til å utvikle Klokkarstua som nærsenter ved å knytte Hovtun og Huringen sammen av en opplevelsessti. Et slikt scenario baserer seg på studentoppgaven «Verket og Klokkarstua» av studenter på NMBU. Scenarioet bygger på en fortetting rundt eksisterende infrastruktur og eksisterende møteplasser. Hovtun og Huringen vil ha egne funksjoner som knyttes sammen av en opplevelsessti.

Gi din stemme

Hele idédugnaden ble avsluttet med en avstemning der alle leverte inn lapper på hvilke scenario de ønske som nærsenter og hvorfor. Ut ifra resultatene på avstemningen kan det konkluderes med at Hovtun har vært, og fortsatt er et sentralt sted for Klokkarstua og at videreutvikling på Klokkarstua bør ta Hovtun som utgangspunkt. Videre er Huringen sett som et mulig nærsenter, men kun i sammenheng med Hovtun. 

idédugnaden ble arrangert i samarbeid med Klokkarstua og Verket Nærmiljøforum, Klokkarstua Nærmiljøsentral og Hurum kirke som er tre viktige aktører for møteplasser på Klokkarstua.

Veien videre

Målet er at resultatene fra idedugnadene på Klokkarstua skal brukes til å få en helhetlig utvikling av området i årene fremover. Nærsenteret blir der lokalsamfunnet opplever en naturlig møteplass og kommunen kan hjelpe til å legge til rette for fremtidig utvikling på Hovtun. Resultatet skal tas med videre i arbeidet med ny kommuneplans arealdel, som skal ferdigstilles i løpet av 2022. 

 

Klokkarstuas sjel. Hovtun er det naturlige sentrum på Klokkarstua, og det er plass til utvikling og nye tilbud innenfor regulert plan.