Oppstartsarbeid for kommunens arealplan

Kort fortalt

I mai 2020 startet jobben med å lage ny arealdel for kommuneplanen til Asker kommune. Når kommunen lager en ny plan er det lovpålagt å involvere innbyggere og andre interesserte for å få innspill til planarbeidet.

Dette er spesielt viktig i arbeidet med kommuneplanen, som er det viktigste verktøyet som vi har for styring av Asker kommune.

Denne siden viser prosessen frem til forslag til ny arealdel er sendt til 1. gangsbehandling. Her finner du blant annet planbeskrivelsen til arealdelen.

Arealdelens planprogram 

Kommunestyret vedtok 8. desember 2020 planprogrammet for kommuneplanens arealdel. Planprogrammet setter rammen for arbeidet med arealdelen og baserer seg må målene fra kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i 2020. 

Innspill til arealdelen

Tre kommuner har blitt til én kommune, og tre kommuneplaner skal bli til én kommuneplan. Da vi varslet oppstart av planarbeidet fikk vi inn over 300 innspill fra innbyggere, organisasjoner og næringsaktører i Asker kommune. Det er tydelig at en ny kommuneplan engasjerer mange.

Vi vurderer nå alle innspill opp mot mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel og planprogrammet til kommuneplanens arealdel.

Vi får mange henvendelser fra dere som har kommet med innspill til kommuneplanen, hvor dere ønsker dialog om innspillet. Vi beklager at vi ikke har anledning til å gå i dialog med de som har sendt inn innspill i denne fasen av arbeidet med kommuneplanen. Vi jobber fortsatt med analysene som ligger til grunn for vurderingene av innspillene før planen kan legges frem til politisk behandling. 

Etter at planforslaget er politisk behandlet vil det bli lagt ut til høring og offentlig ettersyn. I denne perioden er det mulig å komme med  høringsuttalelser, altså innspill, til forslaget til ny arealdel.

Ønsker du å lese innspillene vi har fått inn kan du gjøre det via vår innsynsløsning