Kommuneplanens samfunnsdel

Kort fortalt

Ny samfunnsdel for Asker kommune ble vedtatt av kommunestyret 9. juni 2020. Samfunnsdelen er en av kommuneplanens to deler, arealdelen er under utarbeidelse. Asker kommune vil da ha sin første kommuneplan som ny kommune. 

Samfunnsdel med perspektiv til 2032

Kommuneplanens samfunnsdel har et perspektiv fram til 2032 og viser hvordan Asker kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig. Planen tar stilling til langsiktige utfordringer, og fastsetter mål og strategier for kommunen og er grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet.

Les planen her:

Kommuneplanens samfunnsdel digital versjon

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF) 

Samfunnsdelen sin forside

Politisk behandling av samfunnsdelen

2. gangs behandling og vedtak 

Endelig forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 9. juni 2020. Her kan du se behandlingen og lese sakspapirene:

Planen var til politisk behandling i formannskapet 19. mai 2020. Her kan du finne dokumentene og se video av den behandlingen: 

Ønsker du å lese hva som var administrasjonens forslag til samfunnsdel ligger den her:

1. gangs behandling i formannskapet 

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i formannskapet i nye Asker 5. november 2019. I medhold av plan- og bygningsloven la formannskapet forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn og høring.

Høringsperioden var fra desember 2019 til februar 2020. Det ble utført medvirkningsprosesser sammen med lag og foreninger, råd og utvalg i høringsperioden. 

Kunnskapsgrunnlag 

Det er utarbeidet en rekke vedlegg som kunnskapsgrunnlag til samfunnsdelen og her finner du en oversikt:  

Kartlegging og analyser
Dialogmøter og åpne møter
Ungdomsmedvirkning
Innbyggerpanel
Politiske og politisk/administrative utvalg

19. Rapport fra utvalg til kommuneplanen - Samfunnsutvikling - PDF 

20. Rapport fra utvalg til kommuneplanen - Tjenesteutvikling - PDF

21. Rapport fra utvalg til kommuneplanen - FN's bærekraftsmål - PDF

22. Fra prosjektgruppe (P1): Om politisk organisering

23. Fra prosjektgruppe (P2): Om felles kultur, identitet og symboler

24. Fra prosjektgruppe (A/P2): Om arbeidsgiverpolitikk

25. Fra prosjektgruppe (A/P3): Om eierskap og interkommunalt samarbeid

26. Fra prosjektgruppe (A/P4): Om økonomisk politikk og handlingsregler

27. Felles planutvalgsmøte (8. mai 2019)

28. Innspill fra komitéer og utvalg i Asker, Røyken og Hurum

29. Felles komitémøter, felles kommunestyremøter, felles formannskapsmøter, Fellesnemnda og Gruppelederforum.
* Se i tidligere møtekalender

 

Mål og strategier
Planprogram