Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel legges fram for politisk behandling, og videre bearbeiding i dialog med alle som ønsker å mene noe om utviklingen av Asker-samfunnet.

Prosessen vil pågå høsten 2019, vinteren 2020. Når samfunnsdelen vedtas av vårt nye kommunestyre våren 2020, igangsettes arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Politisk behandling i formannskapet

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i formannskapet i nye Asker 5. november 2019. I medhold av plan- og bygningsloven la formannskapet forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn og høring.

Administrasjonen forbereder nå høringsperioden som vil strekke seg fra ca. 1. desember 2019 og fram til 28. februar 2020. Det legges opp til medvirkning i lag og foreninger, råd og utvalg i høringsperioden. En nærmere orientering om dette vil bli lagt ut på kommunens nettside når dette er klart.

Vedlegg

Det foreligger en rekke vedlegg til saken i fellesnemnda, og her finner du en oversikt. 

Kartlegging og analyser
Dialogmøter og åpne møter
Ungdomsmedvirkning
Innbyggerpanel
Politiske og politisk/administrative utvalg
Mål og strategier
Planprogram