Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Temaplan Leve hele livet - eldre

Temaplanen for "Leve hele livet – eldre" er en tversektoriell, strategisk plan med hovedvekt på utvikling av aldersvennlig Asker og bærekraftige velferdstjenester til eldre.

Planen skal bidra til utviklingen av et aldersvennlig samfunn som legger til rette for aktiv aldring. Gjennom stedsutvikling skal vi skape omgivelser som gjør det mulig for eldre å være aktive samfunnsdeltakere så lenge som mulig, også med dårlig helse. Temaplanen skal belyse dagens utfordringer og gi et grunnlag til å fatte gode beslutninger for å møte framtidens kapasitets- og tjenestebehov, slik at Askers innbyggere får en trygg alderdom med gode og likeverdige velferdstjenester, uansett bosted i kommunen.

Ansvar og mandat 

Ansvarlig direktør for planen er Aud Hansen, direktør for velferd, og Per Morstad, direktør for samfunnsutvikling. Planansvarlig er Veslemøy Risnes Lerheim, rådgiver Strategi og utredning.

Utvalget for velferd eier planen, men siden planen utarbeides på tvers av sektorer skal også formannskapet involveres. I tillegg er Eldrerådet og Ungdomsrådet viktige bidragsytere.   

Mandatet ble vedtatt av utvalget for velferd 3. juni 2020

Temaer i planen

Aldersvennlig Asker

 • Attraktive bo- og nærmiljøer: Tilrettelegging og utvikling av steder, nærområder, boliger, utendørsområder og fysisk aktivitet som legger til rette for sosial kontakt og forhindrer ensomhet.
 • Bærekraftig bevegelsesfrihet: Muligheten til å bevege seg fritt i nærmiljøet. Herunder offentlig transport og tilrettelegging av utemiljø som gang- og sykkelveier.
 • Samfunnsdeltagelse: Styrke sosial deltakelse og aktivisere eldre i alle aldersspenn. Herunder inkluderende arbeidsliv, frivillighet og kultur.
 • Kommunikasjon og medvirkning: Et aldersvennlig samfunn kan ikke defineres uten eldres deltakelse og medvirkning Både tilgang til forståelig og tilgjengelig informasjon, og muligheten for reell medvirkning for alle.
 • Universell utforming skal være et overgripende tema for hele utviklingen av et Aldersvennlig Asker.

Velferdstjenester for eldre

 • For å møte utfordringsbildet må ressursinnsatsen dreies mot forebyggende og helsefremmende tjenester. Følgende temaer vil utredes i planen: Bærekraftig tjenesteutvikling og riktig dimensjonering av helse- og omsorgstjenester til eldre, bl.a. dekningsgrad for heldøgnsomsorg.
 • Fremtidsrettede tjenester til hjemmeboende eldre, fra forebyggende tiltak til spesialisert helsehjelp i hjemmet.
 • Tjenester til personer med demens og deres pårørende, og utvikling av et demensvennlig samfunn.
 • Brukerinvolvering og medvirkning – hva er viktig for deg.
 • Pårørendeomsorg. Involvering, medvirkning og støtte til pårørende.
 • Muligheter i samarbeid med frivillig sektor, innbyggere/lokalsamfunn og andre relevante aktører.
 • Helhet og sammenheng i tjenestene. Helhetlige brukerforløp og teambasert omsorg.
 • Øke og integrere bruk av velferdsteknologi.
 • Kvalitet og kompetanse i tjenestene

Veien videre

 • Førstegangsbehandling i utvalg velferd: 2. kvartal 2021
 • Høringsprosess: 3. kvartal 2021
 • Annengangsbehandling i utvalg velferd: 4. kvartal 2021
 • Endelig vedtak i kommunestyret: 4. kvartal 2021