Temaplan: "På lik linje" – personer med nedsatt funksjonsevne (under arbeid)

«På lik linje» er Asker kommunes temaplan for personer med nedsatt funksjonsevne. Gjennom temaplanen skal Asker kommune legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne aktivt kan delta i samfunnet gjennom selvbestemmelse, opplever medvirkning, inkludering og tilhørighet på lik linje med andre innbyggere i kommunen.

Kort fortalt

Temaplanen skal bidra til en tjeneste- og samfunnsutvikling i tråd med FN konvensjonen til personer med nedsatt funksjonsevne og er en strategisk plan for tjenesteområdene velferd og oppvekst.

Temaplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne er en strategisk plan for tjenesteområdene velferd og oppvekst. Temaplanen skal gi retning til samfunns- og tjenesteutvikling for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å sikre målgruppen en god oppvekst, gode overganger i de ulike livsfasene, tilgang til tjenester som tilrettelegger for økt grad av selvhjelp og muligheter for å leve i et inkluderende samfunn.

Temaplanen er delt inn i syv innsatsområder:

 • inkludering, medvirkning og deltagelse
 • familie og pårørende
 • barnehage og skole
 • arbeid og aktivitet
 • bolig og bomiljø
 • helhetlige og sammenhengende brukerforløp
 • kompetanse og innovasjon

Overordnet fremdriftsplan

 1. Fullført:

  August 2022

  Presentasjon av kunnskapsgrunnlag og analyser for utvalg for Velferd, samt rådene.

 2. Fullført:

  September 2022

  Gjennomgang av innsatsområder og strategier for utvalg for Velferd, samt rådene.

 3. Fullført:

  Januar 2023

  Førstegangsbehandling i utvalg for Velferd.

  Les sakspapirer og høringsutkast, og se video fra utvalgsmøte for Velferd..
 4. Fullført:

  Januar - mars 2023

  Førsteutkast av temaplanen på høring - frist 3. mars.

  Send oss innspill!
 5. Ikke fullført:

  April 2023

  Andregangsbehandling i utvalg for Velferd.

 6. Ikke fullført:

  Mai 2023

  Sluttbehandling i kommunestyret.