Områderegulering for Yggeset

Asker kommune og Asker Miljøpark AS har startet planarbeid på Yggeset, gårds- og bruksnummer 70/3 med flere. Planområdet ligger i Heggedal, om lag 6 kilometer sør for Asker sentrum. Reguleringsplanen skal utarbeides som en områdereguleringsplan. Det er krav om konsekvensutredning med planprogram.

Planområdet utvides: har du innspill?

Vi utvider planområdet for å ta hensyn til og inkludere tre automatisk fredete gravhauger som ligger rett ved det opprinnelige planområdet. Dette er for å sikre vern av gravhaugene (de har ID 31114-1, 76161-1 og 41069-1). Hele det utvidete arealet planlegges regulert til arealformål LNFR (landbruks-, natur- og frilufts formål samt reindrift) sammen med en hensynssone, dette betyr at kulturminnene blir vernet og tatt vare på. 

Send oss dine innspill innen 26. juni!

Fristen for å sende oss innspill er 26. juni 2024. Har du sendt innspill i forbindelse med varsel om oppstart av områdereguleringen av Yggeset trenger du ikke å sende inn dette på nytt! Den opprinnelige varslingen ble sendt ut 27. februar 2024 med frist for å komme med innspill 19. april 2024. Innkomne innspill blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte innspill lagt ved saken, med kommunens kommentar.

Innspill kan sendes skriftlig innen 26. juni 2024: 

  • Altinn (for de som er varslet via Altinn)
  • Post til Norconsult Norge v/ Kristoffer Rein, Postboks 626, 1303 Sandvika
  • Epost til kristoffer.rein@norconsult.com med kopi til Asker kommune: post@asker.kommune.no, merket saksnummer 2023/1999

Har du spørsmål? 

Har du spørsmål så kan du ta kontakt med Kristoffer Rein i Norconsult på epost: kristoffer.rein@norconsult.com eller telefon 996 41 981.

Utvidelsen av planområdet er vist på kartene under, det første kartet viser hele planområdet:

Bilde av hele planområdet

Dette kartet viser det utvidete området som nå skal med inn i planen: 

Utvidet planområde i kart

Hensikten med områdeplanen

Hensikten med planarbeidet for Yggeset er å utarbeide en områdereguleringsplan som tilrettelegger for en helhetlig og fremtidsrettet utvikling av området med fokus på gjenvinning og ombruk av avfall og masser.

Det skal legges til rette for avfallsvirksomheten til kommunen. I tillegg skal det etableres et gjenvinningsanlegg for masser. Det meste av massene skal gjenbrukes i nye prosjekter og dermed transporteres ut av området, mens restmassene skal deponeres. Planen vil også se på forbedring av adkomstvei. Det er fire eldre reguleringsplaner i området, to av disse vil bli erstattet av ny plan.

Lurer du på hva en områdeplan er, eller hvordan en planprosess fungerer? Ler mer om dette på vår nettside: Hva er en arealplan og hvordan foregår en planprosess?

Plandokumenter:

1. Kart med planavgrensning

2. Forslag til planprogram

3. Tilbakemeldingsbrev fra Asker kommune

4. Planinitiativ innsendt kommunen

Kart over planområdet

Kart med varslingsgrense

Gult området er det nye planområdet for områdeplanen. 

Lovgrunnlaget for å starte arbeidet med planen

Varsel om oppstart av planarbeidet, jf. plan- og bygningslovens krav §§ 12-8 og 12-9, ble kunngjort i Budstikka og med brev til berørte parter 27. februar 2024. I forbindelse med planarbeidet planlegges det å oppheve fire eldre reguleringsplaner. Disse fire planene har planidentitetsnummer 0220164B, 0220164C, 0220164F og 0220164M. Det varsles også om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale etter plan- og bygningsloven § 17-4.

Lovgrunnlaget for å utvide planområdet

Asker Miljøpark og Asker kommune varsler at planområdet utvides, med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-8.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 70/1, 70/3, 71/1 og 113/1

Kommunens saksnummer: 2023/1999

Forslagsstiller: Asker kommune og Asker Miljøpark AS

Plankonsulent: Norconsult Norge AS

Området er i dag hovedsakelig avsatt til andre typer bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel, merket ATA2 i kartet. Innenfor området kan det tillates mottak av masser, deponi, samt arealer for mellomlagring og gjenbruk av masser.