Samarbeid om etisk kompetanseheving er et nasjonalt utviklingsprosjekt for de kommunale helse-, omsorgs- og sosialtjenestene. Prosjektet skal stimulere kommunene til å sette i gang tiltak for å heve kompetansen i etikk og etablere møteplasser for etisk refleksjon i det daglige arbeidet.

Prosjektet er forankret i Stortingsmelding nr 25 ”Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer” og i avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenestene 2006 - 2010 inngått mellom regjeringen og kommunesektoren representert ved KS. Prosjektet startet opp i 2007 og er nå besluttet videreført ut 2015.

Asker kommune deltok i prosjektet i perioden 2010- 2013. I prosjektperioden ble det iverksatt en rekke tiltak som nå er overført til drift. Blant disse tiltakene er opplæring av ressurspersoner i etikk, etiske refleksjonsgrupper i virksomhetene, halvårlige etikksamlinger for alle ansatte og etablering av Etisk Råd. 

Helse- og omsorgstjenestene i Asker kommune har etikk som et av sine satsningsområder. 

Les mer om prosjektet på siden til KS

For mer informasjon, kontakt FOU-enheten