Tidligere forskning har vist at fysisk aktivitet og trening er viktig i alle faser etter hjerneslaget. Til tross for dette har personer med hjerneslag ofte et svært lavt aktivitetsnivå og det er behov for tiltak som kan stimulere til økt trening og aktivitet.

LAST studien er en randomisert kontrollert multisenterstudie hvor hovedformålet er å undersøke effekten av et langtidsoppfølgings program som har til hensikt å opprettholde et så høyt funksjonsnivå som mulig så lenge som mulig for pasienter som rammes av hjerneslag.

Oppfølgingsprogrammet består av månedlige møter med en koordinerende fysioterapeut som skal motivere og legge til rette for daglig fysisk aktivitet og ukentlig trening over en periode på 18 måneder.

Studien inkluderer pasienter som er bosatt i Asker, Bærum eller Trondheim kommune og som har vært innlagt ved St. Olavs Hospital eller Bærum sykehus.

Deltagerne får månedlig oppfølging av en koordinerende fysioterapeut som
skal motivere og legge til rette for:

  • at deltagerne gjennomfører minst 40-60 minutter anstrengende trening i uken
  • at deltagerne gjennomfører 30 minutter daglig fysisk aktivitet
  • hovedprinsippet er å benytte allerede eksisterende tilbud

Datainnsamlingen til LAST studien startet opp i oktober 2011 og vil pågå frem til juni 2014.

Kontakt

For mer informasjon, ta kontakt med fysioterapeut Lisa Wennberg på telefon 66 76 85 69 eller 488 94 637. Se også informasjon om prosjektet på NTNUs nettsider.

Deltaker i styringsgruppen:
Rune Schjørlien, Avdeling for forebygging og rehabilitering