Inngangsparti Barne- og familieenheten

I Barne- og familieenheten er tjenester til barn og unge mellom 0 og 24 år og deres familier samlet. Tjenestene skal være lett tilgjengelig for innbyggerne, og vårt mål er å være «én dør inn» for hjelp til barn og unge.

Hos oss kan du stille spørsmål om tilbud og tjenester, få råd, veiledning og annen hjelp. Vi skal ivareta alle som tar kontakt og hjelpe deg videre. 

Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.

Våre avdelinger

Avdeling Forebygging - barn ledes av Sidsel Gangås og består av:

Avdelingen ledes av Kari S. Ugland og består av:

Avdeling Pedagogikk ledes av mellomleder Ingrid Palm Paxal og består av:

Postadresse:

Asker kommune
Barne- og familieenheten avd. Pedagogikk/ PPT
Postboks 353
1372 Asker

NB: Viktig å merke konvolutt avdeling Pedagogikk/ PPT

Avdelingen ledes av Gyri Esmann, og består av:

 • Spesialpedagogisk førskoleteam
 • Vedtaksteam

Avdelingen har også ansvar for TIOBA (Tidlig intervensjon basert på adferdsanalyse).

Avdelingen ledes av mellomleder Katrine Sundfør Johannessen og består av:

Psykologisk forebyggingsteam

Psykologisk forebyggingsteam tar imot henvendelser fra barn, ungdom, foreldre, gravide, familier og fagpersoner i Asker kommune som er bekymret for, eller har spørsmål om, den psykiske helsen til barn og ungdom (mellom 0 og 23 år). 

Teamet er tverrfaglig organisert og består av psykologer og familieterapeuter og tilbyr forebyggende psykisk helsearbeid.  Dette er et lavterskeltilbud, og teamet og tilbyr rask hjelp uten henvisning fra lege. Ved behov hjelper vi til med henvisning videre.

Vanlige henvendelser knytter seg blant annet til tristhet, nedstemthet/sorg, traumatiske opplevelser, problemer i forhold til venner eller familie, foreldrerollen, graviditet, samspill mellom foreldre og barn, uro, sinne, angst/fobier, rus og stress.

Ved behov samarbeider vi med skoler, barnehager, skolehelsetjeneste, helsestasjon, PP-tjeneste, familieveiledere, familiekonsulenter, fastleger, BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling), barnevernstjeneste, sykehus m.m.

Askerbasen

Askerbasen er et forebyggende lavterskeltilbud til barn/unge, foreldre og andre som er bekymret for unge i alderen 0 - 23 år. Ved Askerbasen arbeider det to spesialpedagoger, familieterapeut og fagkonsulent psykisk helse.

Hvordan komme i kontakt med oss?

 • Privatpersoner kan kontakte Barne- og familieenhetens mottak (66 76 85 50). 
 • Offentlige instanser henvender seg til Barne- og familieenheten (66 90 95 00).
 • Vi holder til i Fredtunveien 85, 1383 Asker, i samme hus som Utekontakten. 
  (Gult hus rett bak Asker videregående skole).

Vi kan tilby

 • Råd, veiledning og støttesamtaler ved små og store utfordringer knyttet til barne- og ungdomstiden. Eksempelvis barnehage-/skoleproblematikk, kommunikasjon i hjemmet, sosiale og/eller psykiske vansker
 • Hjelp til å komme i kontakt med– og samarbeid med andre instanser ved behov.
 • Nettverksmøter
 • Veiledning til skoler og bistand med ulike miljøtiltak

Ambulant team psykisk helse

Ambulant team jobber direkte med barn og ungdom med psykiske vansker, i tett samarbeid med familien og andre tjenesteytere. Teamet består av tre fagpersoner som også er tilgjengelige to ettermiddager i uken.

Ved alvorlige psykiske vansker kan det gis mer langvarig oppfølging. Vi kan bistå i forhold til aktiviteter (skole/jobb) og legge til rette for sosial trening. Vi kan koordinere tjenestetilbudet og samarbeide om Individuell plan.

Hvem kan henvende seg:

 • Barn, unge og deres familier som trenger støtte når utfordringene gjør hverdagen vanskelig å håndtere. Dette kan for eksempel være ved skolevegring, alvorlige søvnproblemer, livskriser, depresjon, angst, spiseproblemer og atferdsvansker.
 • Spesialisthelsetjeneste eller andre kommunale tjenesteytere som er i kontakt med barnet/ungdommen
 • Virksomheter i kommunen som trenger informasjon og/eller veiledning

Hvordan komme i kontakt med tjenesten?

 • Privatpersoner kan ta  kontakt med Barne- og familieenhetens mottak (Se kontaktinfo i høyremenyen).
 • Offentlige instanser henvender seg til Barne- og familieenheten (Se kontaktinfo i høyremenyen).

Familieveilederne

Familieveilederne veileder familier med barn i alderen 0-23 år.

Vi kan tilby:

 • Veiledning når det er et høyt konfliktnivå i familien, enten mellom foreldre og/eller mellom foreldre og barn.
 • Veiledning i forhold til grensesetting, struktur, tilknytnings- og samspillsproblematikk, ved spørsmål knyttet til egen utøvelse av omsorg og/eller ved bekymring for et barns utvikling. 

Hvordan komme i kontakt med tjenesten?

 • Privatpersoner kan ta kontakt med Barne- og familieenhetens mottak.
 • Offentlige instanser henvender seg til Barne- og familieenheten.

Vi tar utgangspunkt i familien som system og hvordan de enkelte familiemedlemmer påvirker hverandre og familiestrukturen. Vi bruker samtalen som virkemiddel til endring og er opptatt av at familien selv ønsker endring.

Samtalene kan foregå både på vårt kontor og ved hjemmebesøk. Sammen med familien blir vi enige om hva temaene skal være, hvem som skal delta, hyppighet og hvor vi prater sammen. Noen ganger ser vi at det er nyttig å snakke med hele familien, andre ganger tenker vi det er hensiktsmessig å snakke med kun foreldrene.

Familiekonsulentene

Familiekonsulentene gir hjelp og veiledning til familier med barn med funksjonsnedsettelse.

Skjema til bruk for offentlige instanser - henvendelsesskjema til inntaksteamet i Barne- og familieenheten.

Kontakt

Åpningstider

Mandag: 07.45-15.20
Tirsdag:  07.45-19.30
Onsdag: 07.45-17.00
Torsdag: 07.45-19.30
Fredag:  07.45-15.20

Telefon

66 90 95 00

E-post

barneogfamilieenheten@asker.kommune.no

Besøksadresse

Skysstasjon 11 (Inngang A)
1383 Asker

Ledelse

Nina Nordgaard

Konstituert virksomhetsleder