Inngangsparti Barne- og familieenheten

I Barne- og familieenheten er tjenester til barn og unge mellom 0 og 24 år og deres familier samlet. Tjenestene skal være lett tilgjengelig for innbyggerne, og vårt mål er å være «én dør inn» for hjelp til barn og unge.

Hos oss kan du stille spørsmål om tilbud og tjenester, få råd, veiledning og annen hjelp. Vi skal ivareta alle som tar kontakt og hjelpe deg videre. 

Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.

Våre avdelinger

Avdeling Forebygging - barn ledes av Sidsel Gangås og består av:

Avdelingen ledes av Line Brager Larsen og består av:

Avdeling Pedagogikk ledes av mellomleder Ingrid Palm Paxal og består av:

Postadresse:

Asker kommune
Barne- og familieenheten avd. Pedagogikk/ PPT
Postboks 353
1372 Asker

NB: Viktig å merke konvolutt avdeling Pedagogikk/ PPT

Avdelingen ledes av Gyri Esmann, og består av:

Spesialpedagogisk førskoleteam

Spesialpedagoger jobber med barn i alderen 0-6 år som har behov for spesialpedagogisk hjelp. De jobber hovedsakelig med barna i barnehagen der de går, men kan også jobbe hjemme. Spesialpedagogene jobber etter vedtak om rett til spesialpedagogisk hjelp etter en sakkyndig vurdering fra pp-tjenesten. Spesialpedagogene jobber i tett samarbeid med pp-rådgivere, logopeder, fysio-ergoterapeuter med mer.

Vedtaksteam

Vedtaksteamet fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp til barn i alderen 0-6 år, etter sakkyndig vurdering fra pp-tjenesten. De fatter også vedtak om spesialundervisning til elever på de private skolene og spesialavdelingene. I tillegg har vedtaksteamet ansvar for å fatte vedtak etter §19g – rettigheter til barn med nedsatt funksjonsevne.

Systemveileder for barnehage

Systemveileder tilbyr veiledning til barnehagene på systemnivå, med i utgangspunkt i pedagogisk tilrettelegging på avdelingene. 

Henvendelse om veiledning skal komme fra ledelsen i barnehagen, og alle ansatte på den aktuelle avdelingen må være involvert i arbeidet. God kommunikasjon, informasjon og tydelig rolleavklaring blir viktig i samarbeidet. Veileder lager fremdriftsplan i samarbeid med styrer og pedagogisk leder. Planen vil vise antatt aktivitet for perioden med bl.a. jevnlige avdelingsmøter og tid for veileder på avdeling (til å bli kjent, observasjon, kartlegging av tiltak). Varigheten på en systemveiledning er vanligvis 3-4 måneder.

Barnehagene kan sende henvisning på eget skjema som sendes til inntaksteam i pp-tjenesten. Her gis en kortfattet beskrivelse av problemstillingen, hvilke tiltak som er prøvd og hva som ønskes oppnådd.

Tilbud til barn fra 0 til 6 år med autismespekterdiagnoser (EIBI)

Avdelingen har også ansvar for EIBI (Early intensive behavioral intervention - Tidlig intensiv atferdsanalytisk behandling).

Avdelingen ledes av mellomleder Katrine Sundfør Johannessen.

Familie- og nettverksavdelingen består av Psykisk helseteam (PHT), familieveiledere, ambulant team-psykisk helse og familiekonsulentene. Tjenestene er lokalisert på Skysstasjon og i Fredtunveien.

Avdelingen jobber med oppfølging av barn og unge i alderen 0-23 år og deres familie, både individuelt og i grupper.Tjenestene samarbeider med sentrale personer i barnets private og offentlige nettverk.

Avdelingen tilbyr veiledning og undervisning til samarbeidspartnere som jobber med barn og unge.

Familieveilederne

Familieveilederne jobber med endringsarbeid inn i familier der hovedfokus er barn og unges omsorgsituasjon og samspillet i familien. Familieveilederne arbeider etter vedtak om hjelpetiltak fra barneverntjenesten.

Psykisk helseteam

Psykisk helseteam tilbyr veiledning og behandling til barn og unge 0-23 år og deres familier samt gravide, som strever med psykisk helseproblematikk, sosiale utfordringer og samspillsutfordringer i familien. Tjenesten tilbyr kortvarig oppfølging i tett samarbeid med øvrige tjenester i kommunen.

Ambulant team – psykisk helse

Ambulant team – psykisk helse jobber med ungdom i tett samarbeid med familie, kommunale tjenester og spesialisthelsetjeneste. Målgruppen er unge fra 13-23 år som strever med å mestre hverdagen sin på grunn av psykiske og sosiale vansker. Tjenesten tilbyr samtaler og oppfølging av ungdom med rett til nødvendig helsehjelp. Koordinering og samarbeid med andre instanser er en viktig del av tjenestens arbeid.

Familiekonsulentene

Skjema til bruk for offentlige instanser - henvendelsesskjema til inntaksteamet i Barne- og familieenheten.

Kontakt

Åpningstider

Mandag: 07.45-15.20
Tirsdag:  07.45-19.30
Onsdag: 07.45-17.00 
Torsdag: 07.45-19.30
Fredag:  07.45-15.20

Telefon

66 90 95 00

E-post

barneogfamilieenheten@asker.kommune.no

Besøksadresse

Skysstasjon 11 (Inngang A)
1383 Asker

Ledelse

Nina Nordgaard

Konstituert virksomhetsleder