Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Ved akuttbehov utenom åpningstid kontakt Barnevernvakten for Asker og Bærum eller alarmtelefonen for barn og unge 116111.

Avdelinger i barneverntjenesten

Avdeling mottak har ansvar for mottak av nye saker, samt undersøkelser. Avdelingen betjener vakttelefonen, drøfter bekymringer med privatpersoner og offentlig ansatte og gir råd og veiledning.

Leder Monica Bårnes
E-post: monica.barnes@asker.kommune.no

Avdeling omsorg: 0 - 18 (23 år) har ansvar for barn og ungdommer som kommunen har omsorg for. 

De fleste av barna og ungdommene er bosatt i fosterhjem, og avdelingen har ansvar for tilsynet i fosterhjemmene. Dette gjelder også barn og ungdom fra andre kommuner bosatt i Asker.

Avdeling omsorg utreder adopsjonssøknader.

Alle aktive saker skal følges opp og har en saksbehandler. Tiltakene evalueres og skal ha positiv effekt på barnet/ungdommen og familien.

Avdeling tiltak har også med forberedelser av saker som skal behandles i Fylkesnemnda. 

Enslige mindreårige som er bosatt i kommunen har en saksbehandler som jobber i avdeling tiltak.

Leder: Cathrine Andersen
E-post: cathrine.andersen@asker.kommune.no

Avdelingen jobber med enslige mindreårige flyktninger og består av 5 bofellesskap og ettervern.

Avdeling koordinering

I forbindelse med at Barnevernstjenesten skal bosette enslige mindreårige flyktninger/asylsøkere, er det opprettet en egen avdeling for dette. Familiehjemmene er også organisert under denne avdelingen.

Leder: Hassen Somo Ali
E-post: hassen.somo.ali@asker.kommune.no.

  • Jørgensløkka bofellesskap og oppfølgingsteamet

Leder: Hans Dahl
E-post: hans.dahl@asker.kommune.no

Bolig for enslige mindreårige flyktninger med heldøgns bemanning.

Ettervern arbeider og følger opp de ungdommene som kan bo for seg selv, enten i egen hybel eller vertsfamiliehybel. Ta kontakt dersom du ønsker å leie ut din hybel eller være vertsfamilie.

  • Bondi og Nordvannslia bofellesskap

Leder: Nelson Salas
E-post: nelson.salas@asker.kommune.no 

Boliger for enslige mindreårige flyktninger med heldøgns bemanning.

  • Trostelia og Borgen bofellesskap

Leder: Sviatlana Svarthaugen
E-post: sviatlana.svarthaugen@asker.kommune.no 

Boliger for enslige mindreårige flyktninger med heldøgns bemanning.

Kontakt

Åpningstider

Mandag-fredag: 07.45-15.20

Telefon

66 90 97 00

E-post

barneverntjenesten@asker.kommune.no

Besøksadresse

Kirkeveien 206 A
1384 Asker

Ledelse, stab og administrasjon

Stab

Staben består av psykolog, jurist, tiltakskonsulent, systemansvarlig og rådgivere med fokus på arbeidet med enslige mindreårige.

Juristen i staben veileder i forhold til oppreisningsordningen for barnevernsbarn, administrert av Akershus fylkeskommune.

Tiltakskonsulenten har ansvar for rekruttering av besøkshjem og støttekontakter, og andre tiltakspersoner.

Administrasjon

Administrasjonen har ansvar for ulike administrative oppgaver som blant annet lønn til oppdragstakere for barneverntjenesten og kontakt med statlige myndigheter i forbindelse med ulike refusjonsordninger.