Ny kommuneplanens arealdel til politisk behandling - konsekvenser for deg som utbygger

Kommuneplanens arealdel skal behandles i kommunestyret 13. juni.

Byggeplass i Asker sentrum
Foto: Ronny Boysen

Blir planen vedtatt medfører det endringer for alle som ønsker å bygge i hele kommunen. Størst endringer vil det kanskje være for de som ønsker å bygge i gamle Røyken eller gamle Hurum kommuner.

Ny arealdel gjelder fra dagen den blir vedtatt

I følge plan- og bygningsloven gjelder den nye arealdelen fra den dato den blir vedtatt av kommunestyret. Alle byggesøknader som behandles etter dette vil derfor som utgangspunkt bli behandlet etter ny arealdel.

Ingen overgangsbestemmelser

Plan- og bygningsloven åpner ikke for at kommunene selv kan fastsette særskilte overgangsbestemmelser og det er derfor svært viktig for deg som tiltakshaver eller søker å sette deg inn i forslag til ny arealdel hvis du ønsker å søke nå.

Her finner du informasjon om forslag til ny arealdel 

Det er viktig å være klar over at siden planen ennå ikke er politisk behandlet, gjelder tidligere planer.

Hva betyr dette for meg som søker?

  • Den nye arealdelen gjelder fra den dato den blir vedtatt (§ 11-6, jf. § 1-5,).
  • For søknader som er sendt inn, men ikke behandlet før ny arealdel er vedtatt, så vil den nye arealdelen være den planen som gjelder.
  • Har du sendt inn komplett søknad før ny arealdel ble vedtatt og kommunen ikke har overholdt saksbehandlingsfristen på 3 og 12 uker, er det derimot arealplanen ved utløp av fristen som gjelder (§ 21-7, 5.).

Les notat til Utvalg for plan og byggesak om ikrafttredelse av ny kommuneplan (PDF) 

Les mer om hvordan ny arealplan påvirker din byggesøknad her 

Unntak fra ny arealplan

Det kan komme innsigelser mot planen fra overordnede myndigheter etter at planen er vedtatt. Disse må behandles av Kommunal- og distriktsdepartementet. For de deler av planen som eventuell berøres av innsigelse vil tidligere arealdel gjelde frem til departementet har stadfestet, endret eller opphevet kommunestyrets vedtak.

Informasjonsmøter om ny arealdel

Når ny arealdel er vedtatt vil kommunen arrangere informasjonsmøter om ny arealdel og dens bestemmelser. Asker kommune kommer tilbake med mer informasjon om når og hvor dette vil finne sted når ny arealdel er politisk vedtatt.