Reguleringsplan for Hurum pukkverk

Høring

Formannskapet har i møte 21.06.2022, sak 156/22, vedtatt at forslag til detaljregulering for Hurum pukkverk legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Formålet med planarbeidet er å sikre langsiktighet når det gjelder leveranser av steinprodukter, sikre ressursen og dermed langsiktigheten for videre drift. Planarbeidet skal også ivareta hensynet til miljø og samfunn jf. plan- og bygningsloven § 1 og § 3-1.
Tiltaket er av en slik størrelse at det utløser krav om konsekvensutredning. 

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak  (lenken går til formannskapets møte 21.06.2022, se sak 156/22)

Reguleringsbestemmelser, sist datert 21.06.2022

Frist for merknader er satt til 25.09.22.

Spørsmål  til saken kan sendes eller ring oss på 66 70 00 00.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/76

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 343/75

Kommunens saksnummer: 20/76

Forslagsstiller: Hurum Pukk AS

Plankonsulent: Asplan Viak AS