Utendørs støy

Kartleggingen viser en grovmasket inndeling av støyforholdene

Støy i plan- og byggesaker

Hvis støynivået på eiendommen er over 55 dB må du gjøre en støyfaglig utredning (rapport) som viser det faktiske støynivået på eiendommen.

Les mer om støyfaglig vurdering i § 15 i kommuneplanen og handlingsplanen mot støy.

Støykart

Du kan se en oversikt over støysoner i kartløsningen vår. Gå til Kommuneplan > Temakart > Støysoner (døgn 2016) i menyen til høyre. Kartløsningen viser kun støy fra vei.

  • Rød, lilla og blå sone er områder der støynivået er beregnet til 65 dB og mer.
  • Gul og oransje sone er områder der støynivået er beregnet til å være mellom 55 og 65 dB.
  • Grønn sone er områder der støynivået er beregnet til å være mellom 50 og 55 dB.
  • Hvit sone er områder som ikke er støyberegnet eller hvor støynivå 

Støykartet ligger også ved som et eget vedlegg i søknadspakken.

Støynivå over 55 dB

Hvis kartet viser at støynivået er over 55 dB, må det legges ved en rapport (støyfaglig utredning) der alle støykilder er inkludert. Rapporten skal blant annet vise:

  • beregning av støyforholdene 10 år frem i tid
  • refleksjonsstøy
  • strukturlyd og vibrasjon
  • støy før og etter tiltak (støykart)
  • støy på uteplass og de mest utsatte fasader (vise på støykart og i tabellform)
  • avbøtende tiltak, også for innendørs forhold

Rapporten legges ved som et eget dokument i søknaden.