Reguleringsplan for gårds- og bruksnummer 79/36 med flere, Heggedal sentrum

Gårds- og bruksnummer: 79/36, 39, 46, 74 og 257

Kommunens saksnummer: 16/4677

Forslagsstiller: Tandberg Eiendom AS

Oppdragsgiver: Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL 

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 04.01.2017.

Frist for innspill er 01.02.2017.

Varslingsannonse

Kartutsnitt med planavgrensning

Varselbrev

Illustrasjoner

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.