Reguleringsplan for Åmotåsen

Gårds- og bruksnummer: 79/87 med flere

Kommunens saksnummer: 20/487  (tidligere 17/853)

Oppdragsgiver:  Beliggenhet Holding AS

Forslagsstiller: Boxs Arkitektstudio AS

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 02.02.2021, sak 11/21,  vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Åmotåsen.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 11/21.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .

Frist for evt. klage er 03.03.2021.

 

Høring

Formannskapet har i møte 02.06.2020, sak 112/20, vedtatt at forslag til detaljregulering for Åmotåsen legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med reguleringsplanen er å

  • detaljregulere regulert boligområde B2 (pl. ID 172B) i tråd med kommuneplanens forutsetninger og føringer i Asker kommunens boligpolitiske strategi.
  • tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse iht. illustrasjonsprosjekt i felt BK 1 og 2, områderegulere felt BK3, og avklare arealbruk til vei, utearealer m.m.
  • opprettholde eiendommene 79/703 og 79/707 som felles naturområder og 79/650 som felles lekeområde.
  • ivaretagelse av terreng (skrenter og svaberg) og vegetasjon i overgangssoner mot regulerte felles naturområder m. fl.

Frist for merknader er satt til 17.08.2020.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til formannskapets møte 02.06.2020, se sak 112/20)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til innbyggerservice  66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/487.