Reguleringsplan for Askerholmen

Gårds- og bruksnummer: 3/334 med flere

Kommunens saksnummer: 18/6597

Tiltakshaver: Asker kommune

Plankonsulent: Tegn_3 AS

Vedtatt plan

Reguleringsplan for  Askerholmen - permanent plassering av varmestue og midlertidig botilbud ble vedtatt av kommunestyret i møte 10.12.2019.

Plankart

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak  (lenken går til kommunestyrets møte 10.12.2019)

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .

Frist for evt. klage er 06.02.2020.