Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Reguleringsplan for Billingstadsletta 17

Gårds- og bruksnummer: 39/76, 39/661

Kommunens saksnummer: 20/2905

Forslagsstiller: Billingstadsletta 17

Plankonsulent: Pi Arkitekter AS

Høring

Formannskapet har i møte 04.05.2021, sak 96/21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Billingstadsletta 17 legges ut på offentlig ettersyn  med følgende vedtak:

1.

Asker Kommune vedtar forslag til detaljregulering for Billingstadsletta 17, med plankart og bestemmelser datert 23.03.2021, sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn (Pbl § 12-10).

 

2.

Følgende forutsettes gjort før 2. gangs behandlingen:

a

Prosjektet omprosjekteres for å sikre romsligere forhold rundt og en lavere fjellskjæring bak den vestre boligblokken. Toppetasjen tas av på begge blokkene. Samtidig bør man se på muligheten for å sikre vanlig avstand (minimum 8 meter) til næringsbebyggelsen syd for det vestre boligbygget.

b

Parkeringsdekningen gis en ny vurdering iht. P-norm i ny arealdel av kommuneplanen.

c

Fortau legges inn på adkomsts / internveis nordside, for ytterligere å sikre myke trafikanter iht. avtale med avd. samferdsel.

d

Krav om fossilfri / utslippsfri anleggsplass vurderes i lys av ny kommuneplanbestemmelse.

3.

Før annengangsbehandling utfordres utbygger til:

  •  Å komme tilbake med en plan for uteoppholdsarealet/lek som utfordrer barn i ulike aldersgrupper (Stier, sittemøbler og solforhold er en naturlig del av en slik plan.)
  • Å opparbeide uteoppholdsareal/lek med ulikt fokus som utfordrer barn i ulike aldersgrupper.
  • Å utrede solforhold tiltenkt uteoppholds- og lekeplasser
  • Å tilrettelegge for ulike former for elektrisk mobilitet, for eksempel lading.
  • Å legge alt av tekniske rom under bakken

4.

Før annen gangs behandling skal det redegjøres for miljøkonsekvenser ved riving av eksisterende bygningsmasse. Som en del av Kommunens oppfølging av bærekraftsmålene bør det blant annet vurderes gjenbruk av materialer, avfallsminimering, forsvarlig håndtering av farlig avfall, samt transportminimering og avfallsregnskap.

 

Hensikten med reguleringsplanen er å

  • Tilrettelegge for to leilighetsbygg med garasjeanlegg under bakken.
  • Tilrettelegge for næringsvirksomhet
  • Bevare eksisterende vegetasjon på kolle mot Billingstadsletta.
  • Etablere støyskjerming for å sikre god bokvalitet i bolig og på utearealer

Frist for uttalelse er satt til 25.06.2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 04.054.2021, se sak 96/21.)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til innbyggerservice  66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/2905.