Reguleringsplan for Bruset gård

  • Gårds- og bruksnummer: 29/1
  • Kommunens saksnummer: 15/292 (tidligere saksnummer 12/46579)
  • Oppdragsgiver: Rolf Erik Holmen og Birger Rogndokken
  • Forslagsstiller: Jones Arkitekter AS

Vedtatt plan

Detaljregulering for Bruset gård ble vedtatt av kommunestyret 05.09.2017.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Lenke til kommunestyrets behandling, se sak nr. 91/17

Vedtaket kan påklages. Frist for klage er 09.10.2017.

Høring

Bygningsrådet har i møte 15.03.2017, sak 14/17, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Bruset gård ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 08.05.2017.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Korina L. Heggen på telefon 468 10 384 eller .

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 15/292.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 15.03.2017, se sak 14/17)

 

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 29.01.2015.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.