Reguleringsplan for Dikemark idrettspark

Gårds- og bruksnummer: 89/272 med flere

Kommunens saksnummer: 20/1563  (tidl. 16/9752)

Forslagsstiller: Asker kommune

Plankonsulent:  Linje Arkitektur AS

 

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 14.06.20221 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Dikemark idrettspark

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 74/22. 

Plankart, datert 23.03.2022

Reguleringsbestemmelser, datert 23.03.2022

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 18.07.2022

 

Historikk

Høring

Formannskapet har i møte 14.04.2020, sak 58/20, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Dikemark idrettspark ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 19.06.2020.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til formannskapets møte 14.04.20, se sak 58/20)

Spørsmål  til saken kan rettes til saksbehandler  Gry Vibeke Eide på telefon 481 16 214 eller e-post

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/1563.

 

 

 

 

 

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 24.04.2017.  Frist for innspill er 28.05.2017

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Varslingsannonse

Varslingsbrev

Kart med plangrense