Reguleringsplan for for Drengsrud idrettspark, boligområde HA4 og Vardåsen gravlund

  • Gårds- og bruksnummer: 7/1, 7/443, 6/385
  • Kommunens saksnummer: 15/71 (tidligere saksnummer 14/267)
  • Oppdragsgiver og forslagsstiller: Grunneierne ved eier av Drengsrud gård og Asker kommune.

Vedtatt plan

Områdeplan for Drengsrud idrettspark, boligfelt HA4, Vardåsen urnelund ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2017.

Vedtaket kan påklages. Frist for klage er 20.01.2018.

Plankart, datert 12.12.2017.

Reguleringsbestemmelser.

For mer informasjon om Drengsrud idrettspark, se denne side

 

Historikk

Bygningsrådet har i møte 22.6.2017 godkjent å legge forslag til områderegulering - for Drengsrud idrettspark, boligfelt HA4, Vardåsen urnelund, gbnr. 7/443 m.fl. ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for

  • en videre utvikling av idrettsområdene på Borgen /Drengsrud, samordnet med kommunens eksisterende idretts- og skoleanlegg
  • rammer for en utvikling av boligfelt HA4 med tilhørende ny atkomst
  • sikring av areal for fremtidig urnelund ved Vardåsen kirke
  • tilrettelegging for gang-/sykkelveiforbindelser fra naboområdene og det nye boligfeltet til og gjennom idrettsområdet, frem til Vardefaret og Borgen ungdomsskole.

Drengsrud idrettspark er ment å erstatte Asker Skiklubb sine anlegg som i dag ligger på Føyka. (Dvs. friidrettsstadion med 6 løpebaner, 2 stk. fotballbaner, sandvolleyballbaner og klubbhus med lager). Dagens matcharena skal fortsatt ligge på Føyka.

For idrettsparken er planforslaget basert på en gjennomført mulighetsstudie, utarbeidet av Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter as. Asker Skiklubbs prioriteringer av tiltak har vært førende for utforming av mulighetsstudien. Mulighetsstudien viser én mulig utvikling av området. Denne åpner for at det innenfor idrettsparken kan etableres en friidrettsstadion med 8 løpebaner og tribuneanlegg (1000 pl.), og 4 11´fotballbaner, klubbhus, rulleskiløype m.v. klubbhus. 

Helhetsplan

Kjøreatkomst til idrettsparken legges til Vardefaret (som vil være et sentralt knutepunkt både for idrettsparken, Borgen skole, Vardåsen kirke og fremtidig flerbrukshall). Her anlegges det en hente- /bringesone («Drop off» sone) og et «venteareal» i tilknytning til denne.

Gjennom idrettsparken, mellom Vardefaret og Drengsrudveien, og med en forbindelse til internasjonal skole i vest, anlegges det en ny offentlig gang- /sykkelvei.  Denne vil både skape tilgjengeligheten til idrettsparken og binde idrettsparken og naboområdene sammen.

For boligfeltet B1 og B2 åpnes det for konsentrert småhusbebyggelse i 2-3 etasjer, innenfor en maks tillatt utnyttelse på BYA=25 %. Det stilles krav til detaljregulering i forkant av en videre utvikling.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 11.9.2017.