Reguleringsplan for Fv 203, gang/sykkelvei Engelsrud - Lier grense

Kommunens saksnummer: 16/6609

Forslagsstiller: Statens Vegvesen

Vedtatt plan

Reguleringsplan for  FV 203  Engelsrud - Lier grense - gang og sykkelvei ble vedtatt av kommunestyret i møte 12.06.2018, se protokoll.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Frist for evt. klage er 20.07.2018.

Historikk:

Offentlig ettersyn

Bygningsrådet har i møte 13.12.2017, sak 120/17, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for FV 203 Engelsrud - Lier grense - Gang- og sykkelveg ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 21.02.2018.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Jørgen Tysseland på telefon 66 76 80 71 eller .

Gi innspill på elektronisk skjema.

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 16/6609.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 13.12.2017, se sak 120/17)

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Oppstart av planarbeidet ble første gang varslet i august 2016. Det legges nå ut et revidert varsel om oppstart.  Det ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 07.03.2017. Frist for merknader er 19.04.2017.

Brev om revidert oppstartsvarsel med riktig kartvedlegg, datert 09.03.2017

Brev om revidert oppstartsvarsel, datert 06.03.2017

Varslingsannonsen -  mars 2017

Revidert kart - planavgrensning - mars 2017

Varslingsbrev - august 2016

Kart - planavgrensning - august 2016

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsbrevet.