Reguleringsplan for Føyka-Elvely

  • Gårds- og bruksnummer: 2/56, 2/67, 2/120, 2/137, 2/346, 50/122, 50/201 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/176 (tidligere saksnummer 12/109625)
  • Oppdragsgiver: Asker kommune, Asker skiklubb og grunneierne i Elvely-kvartalet
  • Forslagsstiller: Dark Arkitekter AS

Vedtatt plan

Områderegulering av Føyka-Elvely ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.05.2017, sak nr. 53/17.

Plankart, datert 02.05.2017

Reguleringsbestemmelser, datert 23.05.2017

Lenke til kommunestyrets behandling, se sak nr. 53/17.

Les mer og Føyka-utbyggingen her.

Historikk

Utvidet høring

Forslag til områdeplan for Føyka-Elvely lå ute på offentlig ettersyn sommer 2016. I ettertid er planforslaget foreslått noe endret, med en utvidet fotballstadion. Endringsforslaget er foreløpig sendt  ut på en begrenset høring.

Av hensyn til medvirkningsprosessen finner rådmannen det nødvendig med en utvidet høring, men tilsvarende utvidet høringsfrist, slik at flere får muligheten til å uttale seg.

I forbindelse med høringen inviteres det til informasjonsmøte 28. februar 2017 kl. 19.00 i Asker rådhus.

Høringsbrev

Plankart, sist revidert 13.01.2017.

Frist for å sende innspill var 12. mars 2017.

 

Offentlig ettersyn

Bygningsrådet har i  møte 16.03.2016, sak 23/16 godkjent å legge forslag til områderegulering for Føyka-Elvely ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 17.06.2016.

Saksfremlegg med vedlegg (blant annet plankart og bestemmelser) og møteprotokoll. (lenken går til bygningsrådets møte 16.03.2016, se saksnummer 23/16).

Planbeskrivelse

Varsel om høring/offentlig ettersyn av planprogram

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om pågående reguleringsarbeid for Føyka-Elvely, rett vest for Asker sentrum. Det skal gjennomføres områderegulering med konsekvensutredning for eiendommene gbnr. 2/56, 2/67, 2/120, 2/137, 2/346, 50/122, 50/201 mfl.

Kort beskrivelse av planprogrammet

Planområdet er på ca. 166 daa, og omfatter eksisterende idrettsanlegg på Føyka, omkringliggende parkarealer, Elvely-kvartalet, deler av Askerelva, tilstøtende veiarealer, samt deler av noen tilstøtende eiendommer. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en bymessig utvidelse av Asker sentrum. Grunneierne i området har utarbeidet en egen Helhetsplan for Føyka-Elvely som danner grunnlaget for arbeidet med områdereguleringsplanen. Helhetsplanen kan sees på Asker kommunes hjemmesider.

Det skal gjennomføres en konsekvensutredning for å sikre at hensyn til miljø og samfunn blir ivaretatt gjennom reguleringsprosessen. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 og 14-2 og forskrift om konsekvensutredning er det derfor utarbeidet et forslag til planprogram for Føyka-Elvely som skal angi rammene for det videre plan- og utredningsarbeidet.

Asker bygningsråd har 29.01.2014 vedtatt at forslaget til planprogram for Føyka-Elvely legges ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 24.03.2014.