Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Reguleringsplan for Heggum - Jaksland, felt B1 - B4

Gårds- og bruksnummer:  267/16 med flere

Kommunens saknummer:  20/34

Forslagsstiller:  Jakslandåsen AS

Plankonsulent:  TAG Arkitekter AS

 

Høring

Formannskapet har i møte 04.05.2021, sak 97/21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Billingstadsletta 17 legges ut på offentlig ettersyn  med følgende vedtak:

1.

Kommunen vedtar forslag til detaljregulering for Jakslandåsen, gnr 267/bnr 16 mfl. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl § 11-12

2.

Følgende forutsetninger innarbeides i planforslaget før saken sendes på høring:

  • Avvik fra kommuneplan for Røyken vurderes avklart parallelt med pågående kommuneplanrullering
  • Ravinelandskapet, spesielt sideravinene, skal ivaretas bedre og ravinelandskapet skal særlig vektlegges i en risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Broen over E 134 skal være etablert før igangsettingstillatelse gis. Alternativt må forslagsstiller dokumentere bæreevnen til broen.
  • Terrengendringer som definerer maks avvik fra eksisterende terreng innarbeides som bestemmelse
  • Kvalitetskrav for utearealer og lekeplasser må suppleres
  • Fossilfri eller utslippsfri anleggsplass skal vurderes
  • Å tilrettelegge for ulike former for elektrisk mobilitet, for eksempel lading

 

3.

Til sluttbehandling skal følgende endres:

Hovedveien igjennom planområde skal opprettholdes i full bredde.Denne veien kan bli en fremtidig ringvei som tegnet inn i gjeldendekommuneplan fra tidligere Røyken kommune.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligutbygging i form av konsentrert småhusbebyggelse (BKS) og frittliggende småhusbebyggelse (BFS), med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, veier, grønt- og friluftsområder. Grøntområdet med ravinelandskap og bekk vest i planområdet skal i størst mulig grad ivaretas og sikres mot inngrep.

 

Frist for uttalelse er satt til 2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 04.054.2021, se sak 97/21.)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til innbyggerservice  66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/34.