Reguleringsplan for Heggum - Jaksland, felt B1 - B4

Gårds- og bruksnummer:  267/16 med flere

Kommunens saknummer:  20/34

Forslagsstiller:  Jakslandåsen AS

Plankonsulent:  TAG Arkitekter AS

 

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 08.03.20221 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Heggum - Jaksland, felt b1 - 4.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 27/22. 

Plankart, sist revidert 08.03.2022

Reguleringsbestemmelser, sist revidert 08.03.2022

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 22.04.2022

Historikk

Høring

Formannskapet har i møte 04.05.2021, sak 97/21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Heggum Jaksland, felt B1 - 4  17 legges ut på offentlig ettersyn, se vedtak.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligutbygging i form av konsentrert småhusbebyggelse (BKS) og frittliggende småhusbebyggelse (BFS), med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, veier, grønt- og friluftsområder. Grøntområdet med ravinelandskap og bekk vest i planområdet skal i størst mulig grad ivaretas og sikres mot inngrep.

Frist for uttalelse er satt til 15.09.2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 04.054.2021, se sak 97/21.)

Plandokumenter endret etter vedtak ved 1. gangsbehandling:

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon 66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/34.