Områdereguleringsplan for Høn-Landås

  • Gårds- og bruksnummer: 2/34 med flere

  •  
  • Kommunens saksnummer: 15/88 

  • Forslagsstillere:

    Selvaag Bolig Landås AS
    Conseptor AS
    Asker kommune 

Vedtatt plan

Områdeplan for Høn - Landås ble vedtatt av kommunestyret i møte 13.11.2018.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Frist for evt. klage er 17.12.2018.

Høring

Bygningsrådet har i møte 14.03.2018, sak 18/24, godkjent å legge forslag til områdeplan for Høn Landås ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader var 15.06.2018.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler  Erling Guderud på telefon 907 07 453 eller e-post: .

Les mer om utviklingen av Høn-Landås-området.

Historikk

Vedtatt planprogram

Bygningsrådet vedtok planprogram for områdeplan Høn-Landås i møte 21.09.2016, se protokoll.

Varsel om oppstart

Det varsles oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 18.02.2016.

Forslag til Planprogram

Forslag til planprogram for Høn-Landås sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 18.02.2016.

Forslag til planprogram for Høn-Landås