Reguleringsplan for Leangveien 58

Gårds- og bruksnummer: 48/2 med flere

Kommunens saksnummer: 20/839  (tidligere 17/17141)

Forslagsstiller: Leangveien 58 AS

Plankonsulent:  Civitas

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 08.12.2020 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Leangveien 58.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .

Frist for evt. klage er 11.01.2021.

Historikk

Høring

Formannskapet har i møte 02.06.2020, sak 113/20, vedtatt at forslag til detaljregulering for Leangveien 58 legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av tre leilighetsbygg. I tillegg legger reguleringsplanen til rette for utvidelse av Båstadveien med ensidig fortau, justering av krysset Leangveien/Båstadveien, breddeutvidelse av Leangveien samt justering av avkjørsel til Leangveien 58.

Frist for merknader er satt til 17.08.2020.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til formannskapets møte 02.06.2020, se sak 113/20)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til innbyggerservice  66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/839.