Reguleringsplan for Marieroveien 7

Gårds- og bruksnummer: 73/14

Kommunens saksnummer: 20/643  (tidligere 18/8212)

Tiltakshavere: Brede Nielsen og Marianne Broholm Einarsen

Forslagsstiller: Frost Arkitekter

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 10.11.2020 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Marieroveien 7.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .

Frist for evt. klage er 14.12.2020.

 

Historikk:

Høring

Formannskapet har i møte 02.06.2020, sak 114/20, vedtatt at forslag til detaljregulering for Marieroveien 7 legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for moderat boligutvikling med to nye boligtomter hvor ny bebyggelse og ny infrastruktur underordner seg det kulturhistoriske miljøet og tilpasser seg eksisterende bebyggelse, topografi og vegetasjon.

Frist for merknader er satt til 17.08.2020.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til formannskapets møte 02.06.2020, se sak 114/20)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til innbyggerservice  66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/643.