Nedre Bleiker gård

  • Gårds- og bruksnummer: 55/1, 55/402 m/flere
  • Kommunens saksnummer: 15/5019
  • Oppdragsgiver: Skanska
  • Forslagsstiller: Vista Utredning AS

Status:

Saken ble behandlet i bygningsrådet 22.8.2018 og i kommunestyret 4.9.2018 og følgende ble vedtatt:

Kommunen vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til reguleringsplan, privat detaljregulering for 55/1, 55/402 m. fl. Nedre Bleiker, som vist på plankart og bestemmelser datert 4.7.

Innsigelsen fra Akershus fylkeskommune vedr låven tas ikke til følge. Detaljreguleringsplanen er derfor uten rettsvirkning.

Saken oversendes Fylkesmannen til mekling, jf. pbl. § 5-6

Planen er uten rettsvirkning – frem til innsigelsen er løst, enten ved mekling hos fylkesmannen eller ved avgjørelse i departementet.

Historikk:

Høring

Bygningsrådet har i møte 18.10.2017, sak 100/17, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Nedre Bleiker gård ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 04.12.2017.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Gro Jerpåsen på telefon 66 76 80 28 eller   

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 18.10.2017, se sak 100/17)

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 21.01.2016. Frist for innspill er 28.01.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.