Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Nesbukta 6

Gårds- og bruksnummer: 39/10 mfl.

Kommunens saksnummer: 15/89

Oppdragsgiver: Neptune Properties

Forslagsstiller: Arcasa Arkitekter as

Vedtatt plan

Reguleringsplan, detaljregulering for Nesbukta 6 ble vedtatt av kommunestyret 23.05.2017, sak nr. 54/17.

Plankart, datert  29.03.2017

Reguleringsbestemmelser

Lenke til kommunestyrets behandling, se sak nr. 54/17

Frist for klage er satt til 19.06.2017.

Høring

Bygningsrådet har i møte  23.11.2016, sak 121/16, godkjent å legge forslag til detaljreguleringsplan for gårds- og bruksnummer 39/10 Nesbukta 6, ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 18.01.2017..

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Gro Jerpåsen på direkte telefon 66 76 80 28 eller  epostadresse .

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til , innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes S15/89.
Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema.

Saksfremlegg m/vedlegg (bl.a. plankart og bestemmelser) og møteprotokoll (Lenken går til møtedokumenter bygningsrådets møte 23.11.2016 - se sak nummer 121/16) .