Nesbukta 6

Gårds- og bruksnummer: 39/10 mfl.

Kommunens saksnummer: 15/89

Oppdragsgiver: Neptune Properties

Forslagsstiller: Arcasa Arkitekter as

Vedtatt plan

Reguleringsplan, detaljregulering for Nesbukta 6 ble vedtatt av kommunestyret 23.05.2017, sak nr. 54/17.

Plankart, datert  29.03.2017

Reguleringsbestemmelser

Frist for klage er satt til 19.06.2017.