Reguleringsplan for Norcems anlegg i Slemmestad

Gårds- og bruksnummer: 238/434 med fler

Kommunens saksnummer: 20/71

Plankonsulent: Norconsult AS

Forslagsstiller: Norcem AS

Vedtatt plan:

Kommunestyret i Asker har i møte 10.11.2020 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Norcems anlegg i slemmestad

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .

Frist for evt. klage er 14.12.2020.

 

Historikk:

Høring

Formannskapet har i møte 12.05.2020, sak 79/20, vedtatt at forslag til detaljregulering for Norcems anlegg i Slemmestad legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 med følgende vilkår:

Før 2. gangs behandling skal følgende være gjennomført og inngå i planforslaget:

  1. Vann og avløpsplan samt overvann skal være oppdatert i tråd med føringer i vedlegg 16.
  2. Støyrapporter oppdateres med klar og entydig framstilling av støysituasjonen i planområdet.
  3. Utomhusplan som ivaretar ulike brukergrupper og trafikksikkerhetskrav

Hensikten med planen er å kunne flytte dagens bulklastestasjon vekk fra Slemmestad sentrum, slik at utbygging kan her realiseres. Lastestasjonen skal relokaliseres nord for i de høye siloene. I tillegg skal arealbruken knyttet til eksisterende industri/lager effektiviseres. Samtidig tilrettelegger planen for en mulig framtidig hurtigbåtterminal nord for Norcem sitt kaianlegg. 

Med planforslaget mister man mulighet for oppgradere deler av dagens kai i tråd med vedtatt områdereguleringsplan i Slemmestad. Det varsles derfor samtidig om at før planen sluttbehandles, skal kommunen ta stilling til om kaifronten, SK, skal kunne oppgraderes i tråd med områdeplanens utforming syd for Dykdalben, plan-ID 20150337.

Frist for merknader er satt til 10.08.2020.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til formannskapets møte 12.05.2020, se sak 79/20)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til innbyggerservice  66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/71.