Nordre Sætrevei 42

Gårds- og bruksnummer: 357/31 med flere

Komunens saksnummer: 20/73

forslagsstiller: Jon Haugland

Plankonsulent: Helle Sjåvåg sivilarkitekt mnal

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12‐8 varsler Helle Sjåvåg sivilarkitekt mnal, på vegne av Jon Haugland, om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Nordre Sætrevei 42, gnr/bnr 357/31 med flere.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fradeling av to boligtomter for frittliggende småhusbebyggelse. Tomten er på ca 3 daa og er i dag bebygd med en enebolig.

Varslingsbrev

Kartutsnitt

Frist for innspill er satt til 23.12.2020.

Se varslingsbrev for ytterligere informasjon.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnr. 20/73

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.