Reguleringsplan for Nye Vakås vei 46 og 48

  • Gårds- og bruksnummer: 29/48 og 29/116
  • Kommunens saksnummer: 15/999 (tidligere saksnummer 12/103933)
  • Oppdragsgiver: Block Watne AS
  • Forslagsstiller: Hartmann arkitekter AS

Vedtatt plan

Reguleringsplan for Nye Vakåsvei 46 og 48 ble vedtatt av kommunestyret i møte 30.01.2018.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjonsplan

Frist for evt. klage er 05.03.2018.

Historikk

Høring

Bygningsrådet har i møte 23.08.2017, sak 81/17, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Nye Vakåsvei 46 - 48 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 16.10.2017.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Heidi Fløtten Olsen på telefon 482 62 045 eller  

Varsel om høring av forslag til planprogram

Det ble varslet oppstart av planarbeid for gbnr 29/48 og 29/116 19.9.2012. Forslag til reguleringsplan ble etter varsel oppstart vurdert å falle inn under krav om konsekvensutredning.

Kort beskrivelse av planprogrammet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger. Planområdet er på 6,7 daa, og det er utredet to alternative forslag et med henholdsvis 20 boenheter og et med 27. Det er registrert tre eiketrær som faller inn under naturmangfoldloven, planforslaget har konsekvenser for to av trærne. Området ligger utsatt for trafikkstøy og luftforurensning fra E18. Det skal gjennomføres en konsekvensutredning for å sikre at hensyn til miljø og samfunn blir ivaretatt gjennom reguleringsprosessen. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9, § 14-2 og forskrift om konsekvensutredning er det utarbeidet et forslag til planprogram for Nye Vakås vei som skal angi rammene for det videre plan- og utredningsarbeidet.  

Høringsfrist 01.09.2014

Merknader kan sendes på e-post til . Merknader kan også sendes Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker. Merknader bes merket med saksnummer 12/103933.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Kristjana Kristjansdottir på telefon 947 82 623 eller e-post

Saksdokumenter: