Reguleringsplan for Odalsveien 42 - 44 og 46

Gårds- og bruksnummer: 340/115, 340/137, 340/172 mfl.

Kommunens saksnummer: 20/40

Tiltakshaver: Team Bygg Prosjekt AS

Plankonsulent:  Alliance Arkitektstudio AS

 

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 08.09.2020 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Odalsveien 42, 44 og 46.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .

Frist for evt. klage er 25.10.2020.

Høring

Formannskapet i Røyken kommune vedtok i møte 08.10.2019 og legge forslag til reguleringsplan for Odalsveien42, 44 og 46  ut til offentlig ettersyn.

Frist for innspill er 10.03.2020.

Sakens dokumenter:

Eventuelle innspill sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post innen nevnte frist.