Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan for Odalsveien 42 - 44 og 46

Gårds- og bruksnummer: 340/115, 340/137, 340/172 mfl.

Kommunens saksnumemr: 20/40

Tiltakshaver: Team Bygg Prosjekt AS

Plankonsulent:  Alliance Arkitektstudio AS

 

Høring

Formannskapet i Røyken kommune vedtok i møte 08.10.2019 og legge forslag til reguleringsplan for Odalsveien42, 44 og 46  ut til offentlig ettersyn.

Frist for innspill er 10.03.2020.

 

Sakens dokumenter:

Høringsbrev

Tilleggsnotat

Plankart vertikalniva 1 og 2

Forslag til reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksfremlegg 1. gangs behandling

Politisk vedtak 1. gangsbehandling

Terrengprofiler

VA-plan

ROS analyse

Støyrapport

Geoteknisk rapport

Kvalitetsplan for utearealer

Brannkonsept

Trafikkanalyse

Miljøprogram

Veiteknisk notat

Illustrasjonsplan

Illustrasjonsmateriale 3D

Tekniske tegninger

 

Eventuelle innspill sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post innen nevnte frist.