Østre Strandvei

Gårds- og bruksnummer: 336/762 med flere

Kommunens saksnummer: 20/4729

forslagsstiller: Areal Viken AS

Plankonsulent: Norsk Byggservice AS

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12‐8 varsler Norsk Byggservice AS, på vegne av Areal Viken  AS, om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Østre Strandvei, gårds- og bruksnummer 336/762 med flere.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av eiendommen ved oppføring av to firemannsboliger med tilhørende anlegg og garasjer, samt opprydding av adkomstforholdene og sikring av avkjøring

Varslingannonse

Frist for innspill er satt til 4.12.2020.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnr. 20/4729

Planen er varslet privat og kommunen er ikke  ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.