Reguleringsplan for ny vei til Øvre Hallenskog

  • Gårds- og bruksnummer: 78/4
  • Kommunens saksnummer: 20/209 (tidligere 15/160)
  • Forslagsstiller: Asker kommune

Vedtatt plan

Reguleringsplan for  ny adkomstvei til Øvre Hallenskog ble vedtatt av kommunestyret i møte 06.05.2020, sak 20/20.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 20/20.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageinstans. Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .

Frist for evt. klage er 10.06.2020.