Områdeplan for Øvre Sem og landskapsvernområdet

Gårds- og bruksnummer: 21/2 med flere

Kommunens saksnummer: 17/895

Oppdragsgiver: Asker kommune og Olavsgaard Eiendom

Forslagsstiller: Civitas AS

Offentlig ettersyn

Bygningsrådet vedtok i møte 7. juni 2017 å legge forslag til planprogram for Øvre Sem gård og Sem landskapsvernområde ut på høring.

Planprogrammet legger føringer for hvordan reguleringsarbeidet skal gjennomføres, og redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen med faser og deltakelse, temaer som skal konsekvensutredes, opplegg for medvirkning, mm.»

Det varsles samtidig om oppstart av områdeplan for Øvre Sem gård og Sem landskapsvernområde.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidet hotellkapasitet på Sem Gjestegård, samt tilrettelegging for friluftsliv innenfor planområdet. I tillegg skal planarbeidet utforske adkomst- og parkeringsløsninger i området.  

Frist for innspill til er 15.09.2017.

Planprogram

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til Gro Jerpåsen, telefon 66 76 80 28 eller e-post  eller Heidi Fløtten Olsen, telefon 482 62 045, e-post .

Eventuell uttalelse/innspill kan også sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker eller innen nevnte frist.