Reguleringsplan for Askerveien, gårds- og bruksnummer 24/183 med flere

Gårds- og bruksnummer: 24/183 med flere

Kommunens saksnummer: 20/167

Forslagsstiller: Bane NOR Eiendom AS, JM Norge As og Skaaret Holding AS

Plankonsulent: 4B Arkitekter AS

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 15.06.2021 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Perlen /Fusdalskogen.

Plankart, datert 10.05.2021

Reguleringsbestemmelser, datert 11.05.2021, sist revidert 15.06.2021

 

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 37/21. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvateren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 23.07.2021

 

Høring

Formannskapet har i møte 01.12.2020, sak 250/20, vedtatt at forslag til detaljregulering for Perleporten/Fusdalskogen legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 med følgende vilkår:

Forut for 2. gangs behandling skal følgende forhold innarbeides i planforslaget:

  • En justering av omfang og/eller avtrykket, eventuelt også plasseringen av Blokk D
  • Innarbeide i reguleringsbestemmelsene et krav om gjennomføring av en klimagassberegning av materialbruk og utslipp i anleggsfase forut for igangsettingstillatelse.
  • Bindende skisser til det estetiske uttrykket som ivaretar og sikrer en god kommunikasjon med den omkringliggende bebyggelsen, eksempelvis ved bruk av trematerialer.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for:

  • ny blokkbebyggelse tilpasset stedet i plan og høyde, med næringslokaler i 1. etasje langs Askerveien og bolig for øvrig
  • et nytt offentlig torg, og et urbant gateløp langs Askerveien
  • dagens forbindelse mellom Askerveien og Trollhaugen videreføres
  • ny løsning for veikrysset i Askerveien-Askerveien
  • Tilpasning til bevaringsverdig bebyggelse i Asker terrasse
  • Det legges til rette for eventuell framtidig universelt utformet gang- og sykkelvei fra torget til den gamle jernbanetracéen

Frist for uttalelse er satt til 01.02.2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 01.12.2020, se sak 250/20)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til innbyggerservice  66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/167.

Historikk

Varsel om utvidet planområde

Planforslaget er varslet privat. Varslingsbrevet ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 10.08.2018.

Frist for innspill er 31.08.2018.

Varslingsbrev

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsbrevet. 

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 25.01.2018.

Frist for innspill er 14.02.2018.

Varslingsbrev

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.