Reguleringsplan for Ravnsborgveien 18

Gårds- og bruksnummer: 28/18

Kommunens saksnummer: 20/ 625  (tidligere 17/18485)

Forslagsstiller: Markussen eiendom AS

Plankonsulent: Arcasa Arkitekter as

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 10.11.2020 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Ravnsborgveien 18.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .

Frist for evt. klage er 14.12.2020.

 

Historikk:

Høring

Formannskapet har i møte 28.04.2020, sak  70/20, vedtatt at forslag til detaljregulering for Ravnsborgveien 18 legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planen er å å legge rammer for en utvikling av området med konsentrert småhus-bebyggelse som sikrer et godt samspill mellom bebyggelse og landskap

Frist for merknader er satt til 29.06.2020.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til formannskapets møte 28.04.20, se sak 70/20)

Spørsmål  til saken kan rettes til saksbehandler  Sissel Haug på telefon       66 76 80 63 eller e-post

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/625.