Reguleringsplan for Brusetsvingen 31 og 33

Gårds- og bruksnummer: 30/123, 30/122

Kommunens saksnummer: 20/458  (tidligere 18/3459)

Tiltakshaver: Eget Hjem as

Plankonsulent: Stein Halvorsen Arkitekter

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 14.09.2021 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Brusettunet (Brusetsvingen 31 og 33).

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 57/21. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvateren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 28.10.2021.


Historikk

Høring

Formannskapet har i møte 26.01.2021, sak 21/21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Brusettunet legges ut på offentlig ettersyn med følgende vedtak:

1. Forslag til detaljregulering for Brusettunet datert 30.10.20 vedtas sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.

2. Før sluttbehandling skal antall sykkelparkeringer per leilighet oppjusteres fra minimum 1 til minimum 2.

Før det gis rammetillatelse for boligene innenfor planområdet skal skolekapasitet være dokumentert.

3. Før annen gangs behandling skal det redegjøres for miljøkonsekvenser ved riving av eksisterende bygningsmasse.  Som en del av Kommunens oppfølging av bærekraftsmålene bør det blant annet vurderes gjenbruk av materialer, avfallsminimering og forsvarlig håndtering av farlig avfall.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge rammer for utbygging av gbnr. 30/122-123 med 11 boliger i tre rekker og tilhørende parkerings- og utomhusarealer. Planen skal sikre en enhetlig utbygging med gode bokvaliteter.

Frist for uttalelse er satt til 15.03.2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 26.01.2021, se sak 21/21)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til innbyggerservice  66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/458.

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 22.02.2019. Frist for innspill er 11.03.2019.

Varslingsannonse

Saken kan følges på Asker kommunes innsynsportal. Søk på saksnummer 18/3459.

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen