Reguleringsplan for Gullhellinga

Gårds- og bruksnummer:  61/13

Kommunens saksnummer: 20/931

Forslagsstiller: Stiftelsen ungdomsboliger AS v/Asker og  Bærum     boligbyggelag

Plankonsulent: Arkitektkontoret Gasa AS

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 16.11.2021 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Gullhellinga.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 82/21. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvateren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 17.12.2021.

Historikk

Høring

Formannskapet har i møte 20.04.2021, sak 77/21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Gullhellinga legges ut på offentlig ettersyn  med følgende vedtak:

1.

Kommunen vedtar forslag til reguleringsplan for Gullhellinga datert 20.10.2020 jfr. Pbl. § 12-10.

Reguleringsplanforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Pbl. § 12-11

2.

Følgende forutsetninger skal vurderes i det videre planarbeidet.

  • Bestemmelser som pålegger oppføring av sikringsgjerder under anleggsfasen med den hensikt å sikre omkringliggende natur regulert til offentlig friområde og myke trafikanter i Gullhellaveien.
  • Bestemmelser som sikrer bruk av tre som hovedmateriale i fasadene.
  • Bestemmelser som krever at fossilfri byggeplass skal vurderes.
  • Illustrasjonsplanen skal gjennom bestemmelsene gjøre juridisk bindende.

 

Planen skal legge til rette for framtidige boliger i samsvar med arealdelen (BL3) i gjeldende kommuneplan 2018-2030, vedtatt 14.11.2017. Området omfattes også av reguleringsplan for Gullhella, stadfestet 20.03.1936. Asker kommune ønsker gjennom Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker å oppføre klausulerte boliger for ungdom, både for salg og utleie, på den aktuelle tomta.

Videre skal planen sikre området syd for boligene til offentlig friområde samt ny vei med fortau langs Gullhellaveien frem til Gullhella stasjon.

Frist for uttalelse er satt til 10.06.2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 20.04.2021, se sak 77/21.)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til innbyggerservice  66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/931.