Rødtangen

Gårds og bruksnummer: 328/8

Kommunens saksnummer:  20/2201

Oppdragsgiver: Asker kommune

Plankonsulent: Asplan viak

 

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 15.06.2021 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Områdeplan for Rødtangen.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 36/21. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvateren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 23.07.2021.