Reguleringsplan for hyttefelt - Rørvik

Gårds- og bruksnummer: 308/8 med flere

Kommunens saksnummer: 20/3162

Forslagsstiller: Drammen Bolig AS

Plankonsulent: Felix Arkitekter AS og Siv. ing. Gjermund Stuvøy AS

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 08.12.2020 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Hyttefelt Rørvik.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .

Frist for evt. klage er 11.01.2021.