Reguleringsplan for nedre del av Solliveien

  • Gårds- og bruksnummer: 13/ med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/7 (tidligere saksnummer 12/106427)
  • Oppdragsgiver: Asker kommune
  • Forslagsstiller: Asker kommune

Høring – Solliveien fra Semsveien til Jøssongveien

Bygningsrådet har i møte (25.02.2015 godkjent å legge forslag til områderegulering for Solliveien fra Semsveien til Jøssongveien ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget tilrettelegger for å kunne bygge nytt fortau mellom Semsveien og Bergveien og ny gang-sykkelvei mellom Bergveien og Jøssongveien, begge deler på sørsiden av Solliveien.  Noen private avkjørsler i planen skal flyttes/stenges eller fjernes. Gravhaugen i landskapsvernområdet reguleres in med hensynssone.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 24.04.2015.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Heidi Fløtten Olsen på  telefon 482 62 045 eller e-post .

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til , innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes saksnummer 15/7.
Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema.

Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til Servicetorget.

Planprogram

Planprogram ble vedtatt av bygningsrådet 09.04.2014.

Saksfremlegg m/vedlegg.
(Lenken går til møtedokumenter i bygningsrådets møte 09.04.2014, se saksnummer 72/14).

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for tryggere ferdsel for myke trafikanter i nedre del av Solliveien.  Planen tilrettelegger for å kunne skille gående og syklende fra de kjørende i form av nytt fortau fra rundkjøringen ved Semsveien frem til Bergveien og ny gang- sykkelvei fra Bergveien opp til Jøssongveien.

Skal 1.gangs behandles vinter 2015.

Varsel om oppstart

Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 29.01.2015.

Varslingsannonse