Reguleringsplan for Søndre borgen

Gårds- og bruksnummer: 6/1 med flere

Kommunens saksnummer: 17/16650

Forslagsstiller: Linje Arkitektur AS

Varsel om utvidelse av planområde

Varsel om  oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig  på kommunens hjemmeside 04.01.2018.

Frist for innspill er 26.01.2018.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.