Reguleringsplan for Storsand sandtak - Slottet gård

Gårds og bruksnummer: 354/1

Kommunens saksnummer: 20/5605

Forslagsstiller:  Storsand Bolig AS

Plankonsulent: Asplan Viak

 

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 13.04.2021, sak 22/21, vedtatt følgende reguleringsplan

  • Områderegulering for Storsand sandtak - Slottet gård.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 22/21.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .

Frist for evt. klage er 26.05.2021.