Endring av reguleringsplan for arealet mellom jernbanen og Hofstadgata

Gårds- og bruksnummer: 26/31

Kommunens saksnummer: 16/3680

Forslagsstiller:  Asker kommune

Vedtatt plan

Reguleringsendring av plan for arealet mellom Hofstadgata og Jernbanen ble vedtatt av kommunestyret  04.04.2017, sak nr 36/17.

Reguleringsbestemmelser, sist revidert 04.04.2017

Lenke til kommunestyrets behandling, se sak nr. 37/17.

Frist for klage er satt til 16.05.2017

 

Høring

Bygningsrådet har i møte 12.10.2016, sak 16/95, godkjent å legge forslag til endring av reguleringsplan for arealet mellom jernbanen og Hofstadgata, plannummer 49b, ut til offentlig ettersyn.

Frist for innspill er 16.12.2016.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Kristjana Kristjansdottir på telefon 947 82 623 eller e-postadresse 

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til  innen overfor nevnte dato. Merknader merkes S 16/3680.

Saksfremlegg med vedlegg (blant annet plankart og bestemmelser) og møteprotokoll. (Lenken går til møtedokumenter i bygningsrådets møte 12.10.2016 - se saksnummer 95/16.

 

 

Varsel om oppstart

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av planarbeid for endring av reguleringsplan for arealet mellom jernbanen og Hofstadgata datert 31.8.1987, plannummer 49b.

Omriss av planområdet

Formålet med endringen er at det klart skal fremgå i bestemmelsene hvilke eiendommer som har tilhørighet felles lekearealet og sikre utgraving av automatisk fredete kulturminner på eiendom gbnr 26/31.

Frist for innspill er 16.06.2016.

Eventuelle innspill kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker eller innen nevnte frist.