Reguleringsplan for nytt vendespor ved Asker stasjon

Kommunens saksnummer: 18/1329

Forslagsstiller: Bane NOR

Plankonsulent: Norconsult AS

Høring

Formannskapet har i møte 24.08.2021, sak 154/21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Vendespor ved Asker stasjon  legges ut på offentlig ettersyn, se vedtak.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for bygging av nytt vendespor langs eksisterende Spikkestadbane sørover fra Asker stasjon, for å kunne øke antall lokaltog mellom Oslo S og Asker fra 4 til 6 tog i timen. Reguleringsplanen innbefatter også ivaretakelse av grønnstruktur langs Askerelva.

Frist for uttalelse er satt til 22.10.2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 24.08.2021, se sak 154/21.)

Spørsmål  til saken kan sendes .

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Historikk

Varsel om oppstart og høring av planprogram

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 23.03.2018.

Frist for innspill  er 11.05.2018.

Varslingsannonse

Forslag til planprogram

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.