Reguleringsplan/planendring for Vettreåsen 37, gbnr. 58/81 mfl.

  • Gårds- og bruksnummer: 58/81 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/4232
  • Oppdragsgiver:
  • Forslagsstiller: Boxs Arkitektstudio AS 

Høring

Bygningsrådet har i møte 14.03.2018, sak 18/25, godkjent å legge forslag til reguleringsendring for Vettreåsen 37 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 14.05.2018.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 14.03.2018, se sak 18/25)

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Jørgen Tysseland på telefon 66 76 80 71 eller .

Historikk

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 11.05.2015.

Frist for innspill 05.06.2015.

Varslingsannonse