Reguleringsplan for vinterveien 2

Gårds- og bruksnummer: 76/12

Kommunens saksnummer: 16/8261

Oppdragsgiver: Pilares Eiendom AS

Forslagsstiller: Code: Arkitektur as

Vedtatt plan

Reguleringsplan for  vinterveien 2 ble vedtatt av kommunestyret i møte 10.12.2019.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak   (lenken går til politisk møtekalender).

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvalteren som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .

Frist for evt. klage er 06.02.2020.