Reguleringsplan for Vollen sentrum, gårds- og bruksnummer 75/5, 75/22, 75/25 og del av 73/9

Gårds- og bruksnummer: 75/5, 75/22, 75/25 og deler av 73/9

Kommunens saksnummer:  20/148  (tidl. 17/1134)

Oppdragsgiver: Fjordservice AS

Forslagsstiller: Frost Arkitekter  AS

Vedtatt plan

Reguleringsplan for  Vollen sentrum - nordre del  ble vedtatt av kommunestyret i møte 07.04.2020, sak 18/20.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politiks møtekalender.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .

Frist for evt. klage er 18.05.2020.